Com manipulem la pedra

Màquina de tall amb disc de diamant

Arenisca Monistrol, S.L. per poder tallat la pedra natural sorrenca en forma de rajoles de diferents mides i per fer les diferents divisions per posteriorment tallar les planxes amb el fil de diamant utilitza una màquina de tall amb disc de de diamant.

Màquina de tall amb fil de diamant

Areniscas Monistrol, S.L. per manipular i trencar un bloc de pedra natural sorrenca i fer-ne planxes de diferents gruixos i llargades utilitza una màquina de tall amb fil de diamant, formada per un grup hidràulic i un fil de diamant. Permet fer talls que s’adapten a qualsevol espessor i orientació del tall, sense que es produeixin pols ni vibració. Abans de fer servir aquesta màquina fem el dibuix de la peça que volem elaborar al ordinador mitjançant un programa específic de dibuix, un cop fer amb un pen drive traspassem el dibuix en l’ordinador de la màquina de control numèric, preparem la màquina i preparem el bloc. Llavors la màquina comença a treballar seguint les indicacions del dibuix fet amb el programa així és com es fan diferents acabats en funció del producte final elaborat. Podem fer peces rodones, rectes, octàgons, decàgons, taules, columnes, arcades, arcs de diferents punts…etc

Aquesta mateixa màquina de tall amb fil de diamant li permet elaborar a Areniscas Monistrol, S.L. pedra natural sorrenca amb diferents motllures de diferents formes.

Treball manual i acabats de la pedra natural sorrenca

La pedra natural sorrenca també es treballa de forma natural, sense ús de maquinària. També s’usen eines manuals per fer els diferents acabats. Les planxes de les pedres que s’obtenen un cop s’han talla amb la màquina de fil de diamant es treballen en funció de l’acabat que se’ls vol donar. Els acabats més habituals són:

  • Pedra aberrugada: És el trencat natural de la pedra i es fa amb un cop sec. Per fer aquesta tècnica s’utilitza una escarpa ampla. Consisteix en picar la pedra a la cara vista i donar una rugositat que sobresurti. Sol ser una textura molt lliure marcada per diferents solcs que ha arrencat l’eina. S’usa molt en la part exteriors de murs, les juntes horitzontals coincideixen amb el parament exterior i les tirades longitudinals. Les tirades són petites franges planes de 2 cm de gruix que permeten presentar i donar una continuïtat al conjunt d’elements amb independència de les rugositats dels diferents carreus.

  • Pedra polida: Es fa amb una polidora manual i la pedra queda llisa i brillant

  • Pedra buixardada: Es fa amb una màquina de buixardar que repica la pedra i queda gravada en petits sots, és un gravat lleugerament puntejat. La màquina usada és una buixarda. La buixarda és una eina que té dents o puntes , hi ha diferents graus de buixardats de més fi a més bast, en funció del nombre de puntes de l’eina i també de la intensitat i concentració dels diferents picats.

  • Pedra punxonada: Per fer aquesta tècnica s’utilitza un punxo. Consisteix en picar la superfície de la pedra per obtenir un relleu . La pedra punxonada deixa unes cavitats que és més o menys profunda en funció de la punta d’acer usada. És una textura més vasta.