Extracció de la pedra

La nostra pedra natural sorrenca s’extreu de la muntanya per mitjà d’explosius i també per mitjà de ciment expansiu.

Amb explosius

L’explosiu és una substància que per alguna causa externa (fricció, calor, percussió. Etc.) es transforma en gasos, alliberant calor, pressió o radiació en un temps molt breu. L’explosiu habitualment està proveït d’un mecanisme accionador i d’un material que s’expandeix

En general els materials explosius compleixen dos trets principals:

  1. Són químicament inestables.
  2. El procés d’iniciació produeix una expansió sobtada del material i un canvi de pressió, típicament acompanyats d’un flaix i un fort soroll : l’explosió.

L’energia que es desprèn de l’explosiu en detonar és de dos tipus:

  1. Energia útil : que es converteix en treball
  2. Energia no desitjada : que es converteix en ona aèria i energia de vibracions.

L’explosiu més antic conegut és la pólvora. Al segle XIX es va inventar la nitroglicerina que és molt inestable, més tard Alfred Nobel la va perfeccionar i va inventar la dinamita que és més estable.

Els explosius es classifiquen en dos grups:

  1. Explosius deflagrants: són reaccions explosives de combustió. S’inicien en una aportació elevada de temperatura. No genera cap ona de pressió durant la deflagració. L’energia útil es produeix per l’expansió de gasos per mitjà de fissures i plans de roques. No provoquen vibració ni ona aèria. Són explosius de tipus pirotècnic, els propulsors i les pólvores.
  2. Explosius detonants: la reacció d’aquests explosius és desplaçar per mitjà d’una ona de xoc. És un desplaçament a alta velocitat, origina una reacció química i allibera una gran quantitat d’energia. Dins aquest grups hi ha:2.1 Primaris: són fàcils d’iniciar per mitjà d’una flama, guspira o percussió. La seva manipulació és perillosa. La velocitat de reacció augmenta molt ràpid. Normalment són resistents a l’aigua. Exemple : goma 2.2.2 Secundaris: necessiten més quantitat d’energia per ser iniciats. Són molt més segurs. Normalment no són resistents a l’aigua o bé hi treballen molt malament. Exemple : anfós.

També hi ha els detonadors, que són artificis construïts per dos tipus d’explosius un bàsic i un altre primari, col•locats al interior d’una càpsula metàl•lica i capaços de ser iniciats mitjançant una aportació d’energia externa. Aquesta energia externa pot ser una flama, una guspira o una percussió. Hi ha diferents tipus de detonadors : ordinaris, elèctrics i no elèctrics.

Amb ciment expansiu

Una altra manera d’extreure la pedra natural sorrenca és amb ciment expansiu. Amb aquest material es realitzen diferents tipus de treball, en llocs on les voladures resulten complicades, llocs on no hi pot accedir la màquina o per evitar les vibracions o sons. Les avantatges d’utilitzar aquest tipus de material són:

  • Absència de vibracions.
  • Menys contaminació acústica i per la pols
  • Talls de pedra de forma més regulars que poden ser aprofitats

El procés d’aplicació del ciment expansiu és molt al del explosiu. Es perfora el material en diàmetres i distàncies adequades als paràmetres tècnics, i posterior reblert del ciment amassat amb la quantitat d’aigua necessària i a la temperatura adequada.

Com fa una voladura Areniscas Monistrol, S.L.:

Areniscas Monistrol, S.L. abans de començar una voladura neteja tota la zona del front de treball i el banc de treball. El front de treball és l’espai que necessitarà el bloc de pedra natural sorrenca per desplaçar-se lliurement un cop detoni l’explosiu i el banc de treball és la plataforma on es realitzarà la perforació dels barrens. És molt important que el banc de treball estigui net de pols i de pedres per detectar les esquerdes naturals del terreny i no fer malmetre els blocs que s’extrauran

Un cop feta la neteja es comença amb la perforació. La perforació consisteix en fer forats utilitzant la perforadora manual associada en un compressor. Els forats fets tenen un diàmetre de 3,3 cm i separats entre ells uns 8 a 10 cm. L’objectiu d’aquesta distància i d’aquests diàmetre és aconseguir un tall net sense malmetre el bloc de pedra natural sorrenca que s’extreu ni el que queda en terreny. L’alçada de la perforació dependrà de l’alçada que té el bloc de pedra natural sorrenca que volem extreure, oscil.la normalment entre 1 m a 2,5 m

La perforació es prepara amb antelació al dia de la voladura, per tal que els forats no s’omplin de materials o aigua en cas de pluja s’hi posa trossos de plàstic suficientment grans per tapar el forat i protegir-lo.

En el nostre cas utilitzem per fer una voladura el cordó detonant de diferent gramatge. El cordó que s’introdueix dins el forat és de 40 grams/metre i es talla mig metre més curt que l’alçada del forat. Aquest cordó s’enllaça amb un altre de gramatge molt inferior , de 10 grams/metre, que cobrirà el mig metre restant del forat i sobresurt per la boca del forat entre 10 i 15 cm més de cordó. El cordó de 40 grams/metre no es treu fins a la superfície ja que és un tipus d’explosiu molt potent i l’ona aèria que provoca al detonar és molt elevada. Les unions entre cordó no requereixen cap material especial, simplement amb cinta aïllant es poden fer.

La connexió de superfície es realitza amb el cordó de 10 grams/metre i consisteix en unir tota la fila de forats fets mitjançant aquest cordó. Així aconseguim que tots els forats explotin en un mateix temps.

Per iniciar la voladura hi ha diferents mètodes Areniscas Monistrol, S.L. utilitza un detonador ordinari que s’encinta al cordó detonant de 10 grams/metre i per iniciar el detonador s’usa la metxa lenta, mínim 1,5 metres per cada detonador.

S’encén amb una flama la metxa lenta i llavors tot el personal s’ha de distanciar i resguardar-se en un lloc segur fins que escoltem l’explosió. No ens podem acostar a la zona de la voladura fins passats uns minuts. Si es dona el cas que no explota s’ha d’esperar un temps prudencial d’una hora o més. Aquest tipus de voladura genera molta energia que es transforma en separar els blocs de pedra natural sorrenca.