Medi ambient i seguretat

Els treballs en una pedrera de pedra natural sorrenca afecten en un canvi de la fisonomia i morfologia del paisatge. Implica també perdre el recobriment superficial, modificant la topografia i la vegetació dominant.

Aeniscas Monistrol, S.L. compleix totes les normatives existents al nostre país a nivell estatal i autonòmic. Disposa d’un projecte de restauració on s’explica amb detall el pla de restauració amb les diferents mesures correctores i minimitzadores, les mesures de protecció del medi durant l’activitat, la restauració del medi durant l’activitat i tota la restauració integrada. A més disposa d’un projecte de Pla d’Autoprotecció d’incendis forestals, aquest és obligat en les zones on el risc d’incendi és elevat, segons estableix el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Què fem nosaltres per respectar el medi ambient.

Per respectar el medi ambient Areniscas Monistrol, S.L. només traiem o netegem la vegetació autòctona en la zona de treball, no en tota la zona autoritzada, així es redueix l’impacte visual i mediambiental. Tampoc es fan treballs ni abocaments de material en les zones no autoritzades.

Per evitar la pols a l’atmosfera, especialment en èpoques de calor, es reguen els accessos i si fa falta també els fronts de treball les vegades que sigui necessari.

Per no molestar a la població més propera es treballa en horari diürn i de dilluns a divendres

Per recollir el material de rebuig disposem de contenidors que mensualment són recollits per l’empresa autoritzada en la gestió de residus.

A la nostra pedrera de pedra natural sorrenca disposem d’un dipòsit de gasoil, aquest està degudament homologat segons la normativa vigent i la instal•lació és l’adequada per garantir que no hi hagi fuites o abocaments no controlats en el terreny natural.

El fet de treballar amb maquinària mòbil que funciona amb gasoil i altres productes químics es realitza un bon manteniment de la maquinària per evitar contaminació al medi natural. Donat el cas que hi hagués algun abocament involuntari es descontaminarà el lloc on s’hagi provocat l’abocament.

Areniscas Monistrol, S.L. compra en una empresa externa aigua per fer funcionar la màquina de fil motllurador i el disc de tall. Els llots residuals s’aboquen en un contenidor.